Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad bol zriadený 24-mi obcami a mestami okresu Hlohovec, vrátane obce Bojničky, dňa 1. apríla 2004 v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho výkonu prenesených úloh štátnej správy na úsekoch : 


- územného plánovania a stavebného poriadku 
- pozemných komunikácií 
- ochrany prírody a krajiny 
- vodného hospodárstva 
- ochrany ovzdušia 
- ochrany pred povodňami 
- školstva a školskej samosprávy 
- sociálneho zabezpečenia – opatrovateľskej služby 

Štatutárnym orgánom úradu v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov SOcÚ a majetkovo-právnych vzťahoch týkajúcich sa SocÚ je primátor mesta Hlohovec. 

Vedením Spoločného obecného úradu na návrh Zhromaždenia starostov obcí bol vymenovaný RNDr. Anton Mutkovič. 

Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec 
Telefón: +421 33 791 00 82, -83, -84, -85